Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern. Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt! Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tên và địa thuốc mobic trị bệnh gì cơ sở nước ngoài đăng ký, sản xuất, nhượng quyền, sở hữu thuốc hoặc gia công sản xuất thuốc.

Thuốc sản xuất trong nước để lưu hành trên thị trường phải ghi nhãn bằng tiếng Việt theo quy định tại Thông tư này. Những nội dung bắt buộc khác còn thiếu phải được ghi trên nhãn phụ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này. Nhãn bao bì trung gian 1. Thuốc không có bao bì ngoài thì bao bì trực tiếp phải ghi đầy đủ các nội dung của nhãn bao bì ngoài quy định tại Điều 7 Thông tư này. NỘI DUNG THỂ HIỆN TRONG TỜ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC Điều 13. 14 và Điều 15 Thông tư này.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này. Ghi đầy đủ các tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác. Các đặc tính dược lực học, dược động học áp dụng đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm Điều trị. Mục đích sử dụng, cách dùng Ghi rõ nguyên lý, quy trình xét nghiệm, cách đọc kết quả. Trường hợp dược liệu chưa nhận dạng được dược chất hoặc nhóm dược chất thì cao dược liệu phải ghi kèm theo lượng dược liệu ban đầu tương ứng.